วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ภาษาไทย

                 ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย  ทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ  ตลอดจนการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง  กลุ่มวิชาภาษาไทยจึงมุ่งหวังให้ผู้เรียน  ได้เรียนรู้และฝึกฝนจนเกิดความชำนาญในการใช้ภาษา  ทั้งเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

นางศิริพร ประทีปชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
นางภคินี สร้อยสุวรรณ
ครูชำนาญการ
ภาษาไทยประถมศึกษาตอนปลาย
นางพัชรี นาคะเวช
ครูชำนาญการพิเศษ
สอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา